Skip to main content
Cost

Cost

How much should you budget for your overseas education? With our decades of study abroad advisory experience, we can provide you with a reference of standard tuition fees and living costs for the UK, US, Australia, Ireland or Canada.

Australia-cost-fees

ค่าเล่าเรียนของประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในการศึกษาต่อ ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ เมืองที่เลือก ประเภทของระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เรียน จุดสำคัญอีกประการที่ควรพิจารณาคือโอกาสในการหางานในเมืองนั้น ๆ  นักเรียนจำนวนมากเลือกที่จะทำงานหรือฝึกงานนอกสถาบันในออสเตรเลียเพื่อสั่งสมประสบการณ์การทำงานและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ 
    

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในออสเตรเลียสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง  

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตร
AUD 29,000 - 50,000 ต่อปี
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท
AUD 32,000 - 51,000 ต่อปี
ค่าที่พัก
ที่พักในวิทยาเขต: AUD 1,600 - 2,000 ต่อเดือน; ครอบครัวอุปถัมภ์: AUD 1,000 - 1,300 ต่อเดือน; ที่พักให้เช่าของเอกชน: AUD 600 - 1,000 ต่อเดือน
ค่าครองชีพ
AUD 500-700 ต่อเดือน

ข้อกำหนดวีซ่านักเรียนออสเตรเลียในปัจจุบันระบุว่า นักเรียน/นักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีธนาคารอย่างน้อย 21,041 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ต่อปี และนักเรียน/นักศึกษาต่างชาติต้องแสดงหลักฐานการซื้อตั๋วเครื่องบินไป - กลับระหว่างการศึกษาด้วย