Skip to main content
Cost

Cost

How much should you budget for your overseas education? With our decades of study abroad advisory experience, we can provide you with a reference of standard tuition fees and living costs for the UK, US, Australia, Ireland or Canada.

US-cost-fees

ค่าเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา

เราควรมีงบประมาณเท่าไหร่สำหรับการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานั้นจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทมหาวิทยาลัย กล่าวคือเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้ มาตรฐานความเป็นอยู่ของแต่ละสถาบันการศึกษา และพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลของนักเรียน/นักศึกษาล้วนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนในสหรัฐอเมริกา  
 
ข้อมูลต่อไปนี้สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้  

*

มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยของรัฐ

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

$25,000-45,000 ต่อปี
*
*
$10,000-20,000 ต่อปี
*
*

สาขาวิชา

นิติศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
นิติศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
ศิลปศาสตร์

ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท

$22,000-29,000 ต่อปี
$18,000-25,000 ต่อปี
$17,000-24,000 ต่อปี
$13,000-20,000 ต่อปี
$11,000-17,000 ต่อปี
$9,000-14,000 ต่อปี

ประเภทและขนาดเมือง

เมืองขนาดใหญ่
เมืองขนาดกลาง
เมืองทางตอนใต้ บริเวณมิดเวสต์ และตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริก
เมืองอื่น ๆ

รายชื่อเมือง

San Francisco, New York, Philadelphia, Los Angeles, Boston, Miami, Hawaii, Chicago, Washington DC 
Pittsburgh, Seattle, Esmeralda, Atlanta, Austin, Detroit 
Texas, Wisconsin, Illinois, Michigan, Utah, Colorado, Georgia, Virginia, North Carolina 
Oklahoma, Missouri, Louisiana, South Carolina 

ค่าครองชีพ

$1,000-2,000 ต่อเดือน
$800-1,000 ต่อเดือน
$600-800 ต่อเดือน
$450-600 ต่อเดือน